Schrijven van de Wegwijzer 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) samen met andere departementen. De Wegwijzer schetst het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en hoe de verschillende overheidsorganisaties betrokken zijn bij de toepassing ervan. Lees de nieuwe Werkwijzer via deze link.

Opdrachtgever: ANVS (2017-2018)

Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2018 en 2019 loopt het beroep bij de Raad van State en start de voorbereiding. NC Advies levert de projectmanager planstudie aan het projectteam ViA15 om de laatste hobbels te nemen. Zie projectsite van RWS.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018)

Handhaving industrie

Het organiseren van meerdere bestuurlijke werkconferenties gericht op de verbetervoorstellen en de verbreding van het overleg naar Wabo-breed. Bij de verbetervoorstellen is een uitvoeringsagenda opgesteld met het uitvoeringsprogramma 2019-2021.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

actief in Coehornpart

Gemeente Arnhem stimuleert dat bewoners zelf plannen maken voor klimaatadaptatie in hun wijken. Een klimaatteam helpt bewoners om ze betaald te krijgen en uit te voeren. NC Advies brengt dat team bij elkaar en verzamelt de middelen om bewoners te helpen: organisatie, geld, netwerk en kennis.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (2018)

Veluwerandveer

Opstellen van een uitvoeringsagenda voor de integrale versterking van de recreatiemogelijkheden in en om de Randmeren, met een accent op fiets- en waterrecreatie. Dit programma is begin 2018 vastgesteld door de leden van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De agenda moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied van de Randmeren.

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)

Partkeren in de Nijhoffstraat Arnhem

Gemeente Arnhem maakt een parkeerplan voor de wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Naast parkeeronderzoek en gesprekken, wordt een digitaal bewonersforum ingezet voor discussie binnen alle lagen van de bevolking. NC Advies begeleidt het projectteam, zit de bewonersavond voor en stimuleert de discussie. Het dient als pilot voor het team Leefomgeving om bewoners op een moderne manier te betrekken. Zie website van de wijken.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (2017-2018)

Nominatiedossier zoals het wordt ingediendOpstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans) en Vlaanderen (Wortel en Merksplas). Begeleiden van pilots gericht op het doorvoeren van managementmaatregelen in de Koloniën. Zie website Koloniën van Weldadigheid.

Klik hier voor Het nominatiedossier dat januari 2017 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2018)

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder. Daarvoor is bos- en natuurcompensatie nodig. NC Advies heeft afspraken gemaakt met eigenaren voor inrichten en beheren daarvan en het versterken van het landschap rond de weg. De weg krijgt 2x3 rijstroken (permanent of met spitsstroken) en extra bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Merwede en de Maas. Zie hier het bericht op de nieuwsbrief van RWS A27.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid Nederland (2017)

Beek in Bakel MilheezeIn Oost Brabant zoekt waterschap Aa en Maas proeflocaties voor natte landbouw. Daarmee kan het veen herstellen. En landbouw kan blijven in gebieden met regelmatig wateroverlast. Paludicultuur biedt mogelijkheden voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. Wij zoeken naar geschikte gebieden op basis van grondwaterpeil, bodemsamenstelling en kansen die zich voordoen. 

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)