Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2018 en 2019 loopt het beroep bij de Raad van State en start de voorbereiding. NC Advies levert de projectmanager planstudie aan het projectteam ViA15 om de laatste hobbels te nemen. Zie projectsite van RWS.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018)

Schrijven van de Wegwijzer 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) samen met andere departementen. De Wegwijzer schetst het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en hoe de verschillende overheidsorganisaties betrokken zijn bij de toepassing ervan. Lees de nieuwe Werkwijzer via deze link.

Opdrachtgever: ANVS (2017-2018)

Veluwerandveer

Opstellen van een uitvoeringsagenda voor de integrale versterking van de recreatiemogelijkheden in en om de Randmeren, met een accent op fiets- en waterrecreatie. Dit programma is begin 2018 vastgesteld door de leden van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De agenda moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied van de Randmeren.

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)

actief in Coehornpart

Gemeente Arnhem stimuleert dat bewoners zelf plannen maken voor klimaatadaptatie in hun wijken. Een klimaatteam helpt bewoners om ze betaald te krijgen en uit te voeren. NC Advies brengt dat team bij elkaar en verzamelt de middelen om bewoners te helpen: organisatie, geld, netwerk en kennis.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (2018)

Cartoon Apeldoorn-Almelo

Rijkswaterstaat breidt het aantal rijstroken uit van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo (Almelo). Daarvoor bestaat samenwerking met provincies Gelderland en Overijssel en met de Cleantech regio (Apeldoorn, Zutphen, Deventer). NC Advies levert een procesmanager die de vergaderingen van de Ambtelijke Begeleiding Groep voorbereidt en voorzit. Zie website RWS.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland (2018)

Rolscheiding FUMO en Provincie

Opstellen van een advies over de functionele en organisatorische scheiding van de rollen (deelnemer/eigenaar, opdrachtgever, interbestuurlijk toezichthouder, dienstverlener) die de provincie Fryslân kent ten aanzien van de omgevingsdienst FUMO, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017-2018)

Maas stroomt langs Smakterbroek

Tussen Boxmeer en Venray spelen wateroverlast, hoogwaterbescherming van de Maas, beekherstel, natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Waterschap Aa en Maas maakt samen met twee provincies, twee gemeenten en bewoners/ bedrijven een integraal plan. Verslag op video door True Movie. Zie www.Aa en Maas.nl.

Tijdelijk dienstverband Waterschap Aa en Maas (2017-2019)

Video van het bestuurlijk overleg van december 2017: start gebiedsproces

Video van eerste gebiedssessie in april 2018: zorgen en kansen in beeld

Handhaving industrie

Het organiseren van meerdere bestuurlijke werkconferenties gericht op de verbetervoorstellen en de verbreding van het overleg naar Wabo-breed. Bij de verbetervoorstellen is een uitvoeringsagenda opgesteld met het uitvoeringsprogramma 2019-2021.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

Partkeren in de Nijhoffstraat Arnhem

Gemeente Arnhem maakt een parkeerplan voor de wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Naast parkeeronderzoek en gesprekken, wordt een digitaal bewonersforum ingezet voor discussie binnen alle lagen van de bevolking. NC Advies begeleidt het projectteam, zit de bewonersavond voor en stimuleert de discussie. Het dient als pilot voor het team Leefomgeving om bewoners op een moderne manier te betrekken. Zie website van de wijken

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (2017-2018)

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder. Daarvoor is bos- en natuurcompensatie nodig. NC Advies heeft afspraken gemaakt met eigenaren voor inrichten en beheren daarvan en het versterken van het landschap rond de weg. De weg krijgt 2x3 rijstroken (permanent of met spitsstroken) en extra bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Merwede en de Maas. Zie hier het bericht op de nieuwsbrief van RWS A27.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid Nederland (2017)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geeft met het vergunningenbeleid aan hoe zij de beleidsruimte invult, die de Kernenergiewet en daarop gebaseerde regelgeving biedt. De ANVS wil transparant en duidelijk zijn voor partners, stakeholders en aanvragers van vergunningen. Klik hier voor het beleidsdocument.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017)

Begeleiding en strategische advisering van het transitieproces gericht op het vormen van de Omgevingsdienst IJsselland vanuit de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Hardenberg en Ommen. Zorg dragen voor een soepele overgang van de huidige werkwijze via de netwerkRUD naar de start van de Omgevingsdienst begin 2018.

Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2017)

Nominatiedossier zoals het wordt ingediend

Opstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans) en Vlaanderen (Wortel en Merksplas). Begeleiden van pilots gericht op het doorvoeren van managementmaatregelen in de Koloniën. Zie website Koloniën van Weldadigheid.

Klik hier voor Het nominatiedossier dat januari 2017 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2018)

Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (GVR) is gastheer van de Meimaand Fietsmaand 2017 (MMFM), in samenwerking met Randmeren gemeenten. Er zijn veel ideeën om het gebied beter doorreisbaar te maken met fiets en boot. NC advies en 3PO-advies jagen projectideeën voor Meimaand Fietsmaand aan zodat deze mogelijk al eerder dan 1 mei starten. Zie website van MeimaandFietsmaand

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017)

NC Advies begeleidt de werkgroep die verbetervoorstellen moet doen aan het bestuurlijk overleg Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Ambtelijk en bestuurlijk is geconstateerd dat het huidige VTH-overleg beter moet. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de inhoud en de structuur te verbeteren van het ambtelijk en het bestuurlijk overleg.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

De gemeente Ommen wil een integrale nota over de economische ontwikkeling van de gemeente. Deze moet aansluiten bij en voortbouwen op de kaders in het Gemeentelijk Omgevingsplan Ommen (GOP). NC Advies begeleidt de gemeente bij het opstellen van deze economische visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma, en het participatieproces met de stakeholders.

Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2017)

Provincie Noord-Brabant, Universiteiten en waterschappen gaan experimenteren met natte landbouw bij veengebieden. Dan kan het waterpeil omhoog. Dat is goed voor natuur, behoud van veen, minder CO2 uitstoot, ruimte voor water en opbrengst voor de boer. Lisdodde is b.v. grondstof voor bouwmateriaal. NC Advies schrijft de subsidieaanvraag bij Interreg North West Europe voor een Nederlands Iers Engels Duits project.

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)

vakantieschipIn opdracht van de coöperatie Gastvrije Randmeren (GVR) onderzoeken 3PO-advies en NC Advies kansen voor vaarfietsvakanties in de Randmeren. Op 30 juni 2016 zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de gemeenten. Gemeenten kunnen samen faciliterende maatregelen oppakken en individuele gemeenten kunnen investeren in fysieke voorzieningen per haven. Het bestuur wil door. 3PO-advies / NC Advies begeleiden de verdere uitvoering.

Opdrachtgever:  Coöperatie Gastvrije Randmeren (2016)

 

Hoe worden we van een 'hardleerse' organisatie een 'lerende' organisatie" zo formuleerde het bestuur van Waterschap Rijn IJssel de opdracht om te onderzoeken wat en hoe het waterschap leert van klimaatpilots die zij uitvoert. Samen met studenten en docenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn klimaatprojecten beoordeeld op contact, concept, contract en continuïteit. Zie website Van Hall Larenstein.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn IJssel (2017-2018)

Bedrijven, burgers, overheden en kennisinstellingen werken samen aan innovatieve projecten in het stroomgebied van de Rijn in de grensstreek met Duitsland. Hogeschool Van Hall Larenstein richt hiervoor het living lab Grensregio Rijn Waal (ll_GRW) in. Uit het living lab zullen meerdere projecten voortkomen, waarin de partners hun plannen in praktijk brengen.

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein (2016)