Tot en met 2014 was de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) van kracht. Het was deel van een breder pakket van maatregelen. NC Advies evalueert de regeling en geeft leerpunten voor een nieuwe ronde herstructurering in de glastuinbouw.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (2016)

Logo van FUMO op wandDe Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) is sinds januari 2014 operationeel als Regionale Uitvoeringsdienst voor de Omgevingstaken in Fryslân. Daar hebben Gemeenten, Provincie en Waterschap het basistakenpakket en een aantal extra taken ondergebracht. Wij assisteren de FUMO met het bedrijfsplan 2015-2018, het ontwikkelen van de organisatie, het schrijven van het uitvoeringsprogramma 2016 en het opstellen van sterkte en zwakteanalyse over de bedrijfsvoering. Zie: www.fumo.nl.

Opdrachtgever: FUMO (2014-2016)

Beek in Bakel MilheezeIn Oost Brabant zoekt waterschap Aa en Maas proeflocaties voor natte landbouw. Daarmee kan het veen herstellen. En landbouw kan blijven in gebieden met regelmatig wateroverlast. Paludicultuur biedt mogelijkheden voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. Wij zoeken naar geschikte gebieden op basis van grondwaterpeil, bodemsamenstelling en kansen die zich voordoen.

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)

Wij ondersteunen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg bij de transitie van de netwerk RUD naar een Omgevingsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling. De ondersteuning omvat deelname en vertegenwoordiging in externe werkgroepen (zoals P&O) en overleggen en interne advisering en ondersteuning van de teamleider, afdelingshoofd, directie en bestuur. 

Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2015-2016)

 

Jan Willem Goossens van Deltaprogramma Ruimtelijke AdaptatieRegelmatig draagt NC Advies in samenwerking met Amplio Subsidies bij aan het zoeken naar financiering voor ruimtelijke aanpassingen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarvoor zijn wij deel van het netwerk van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en leveren onder andere bijdragen aan themabijeenkomst. Zoals hier met een subsidie-matrix tijdens de themabijeenkomst Financiering (zie verslag).

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Milieu (2015-2016)

Waterbuffels bij Greifswald13 Medewerkers van drie waterschappen, provincie, Staatsbosbeheer en kennisinstellingen bezochten het gebied rond Greifswald in Noordoost Duitsland. De universiteit daar heeft veel kennis over natte landbouw voor behoud van veen en vastleggen van koolstof in de bodem. Inspiratie voor Nederland. NC Advies organiseerde en begeleidde de excursie. 

Opdrachtgever: project NC Advies (2016)

Actieve bewoners in de 16 dorpen  van de gemeente Leudal (midden Limburg) buigen zich over de financiering en de organisatei van accommodaties en activiteiten in hun dorp. Kunnen ze het ook zelf beheren? en wat moet de gemeente dan doen ter ondersteuning? NC Advies begeleid discussieavonden hierover. Zie de gemeentelijke website voor nieuws.

Opdrachtgever: Gemeente Leudal (2015-2016)

gebouw van de bestuursdienstWij helpen de Afdeling Ruimtelijk Domein van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg bij de ontwikkeling en de structuur van de afdeling, het verbeteren van de onderdelen Beleid, Vergunningverlening en toezicht en Milieu Bouw en Grondzaken. De positie richting de Regionale Uitvoeringsdienst is uitgewerkt, er worden kwaliteitscriteria toegepast en programma’s opgesteld voor duurzaamheid en handhaving. 

Opdrachtgever: bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2013-2016)

Hoe dynamische verlichting werktGemeente Nijmegen wil de stadsrondweg S100 voorzien van dynamisch dimmende verlichting. Die branden alleen fel als er verkeer is en sparen tot 70% energie (zie video). Voor de ombouw en uitbreiding vragen wij voor de gemeente subsidie aan bij EU-programma LIFE. Subsidie-advisering samen met Amplio Subsidies

Techniek is van Tvilight

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen (2015)

Terschelling met vuurtoren

TexelEnergie is de grootste duurzame energie coöperatie van Nederland. De coöperatie was mede oprichter van de Duurzame Energie Unie. Opgave voor de interim directievoering was TexelEnergie en de Duurzame Energie Unie te ontvlechten en in goede banen te leiden. Aanvullend is een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering en enkele projecten van TexelEnergie. Zie: www.texelenergie.nl

Opdrachtgever: Raad van Commissarissen TexelEnergie (2015)

Extern voorzitter van de klankbordgroep, voorzitter van informatieavonden en bewonersoverleggen in Vught waar het spoor verdiept  wordt en het verkeer zal toenemen met max 100 goederentreinen per etmaal. Zie Website ProRail.

Opdrachtgever: ProRail (2014-2016)

Zie hieronder voor meer spoor-projecten

Lees meer: Participatie bij uitbreiding  spoor Vught

VaarkaartHet Stadsgewest Haaglanden en de Regio Rotterdam hebben we geassisteerd bij het ontwikkelen van een sloepenknooppuntensysteem of sloepennetwerk. Dit is gedaan met versnellingskamers i.s.m. 3PO-Advies. Daarbij dragen alle partijen bij aan de realisatie. Het netwerk sluit aan op de vaarnetwerken in en om het Groene Hart. Een sloepennetwerk werkt net als het landelijke fietsknooppuntensysteem met bordjes, informatiepanelen, kaart, website en een app. 

Klik hier voor de vaarkaart

Opdrachtgever: Provincie Z-Holland Impulsprogramma Recreatie en Vrije tijd (2014-2015)

Met vertegenwoordigers van belangengroepen, bedrijven (zand- en kleiwinning) en burgers uit de omgeving van Rijn en Waar bezoeken we de locaties en organisatiea voor hoogwaterveiligheid en natuurbescherming aan de Duitse kant van de grensstreek. Doel is meer begrip en uitwisseling te krijgen tussen Nederland en Duitsland bij het meedenken en meedoen bij water- en natuurbeheer. Lees het verslag.

Opdrachtgever: Spiegelgroep WaalWeelde (2015)

N280 bij BaexemProvincie Limburg plant verbeteringen aan de N280 (Roermond-Weert) met inpassingsplan en MER. Zie projectpagina. Bij de gemeente Leudal heeft de provincie voorkeur voor een tracé vlak langs de kern van Baexem. De gemeente wil een ander tracé dat weliswaar door een stuk bos loopt, maar kansen biedt voor gebiedsontwikkeling en regionale ecologische verbindingen. Met ecologisch adviesbureau Altenburg&Wymenga maakt NC Advies een second opinion en een strategie.

Opdrachtgever: Gemeente Leudal (2014)

Spiegelgroep WaalWeelde bewaakt het 4B-principe van het programma WaalWeelde en de projecten daar binnen. Burgers, Bedrijven, Beambten en Bestuurders werken samen aan beleid en uitvoering. De Spiegelgroep bundelt organisaties van burgers en bedrijven. De Spiegelgroep evalueerde haar eigen optreden. Werkt de co-productie goed of moet het beter? En hoe dan? Lees het rapport.

Opdrachtgever: Spiegelgroep WaalWeelde (2015)

Rijn op de grensHet Deltaprogramma Rivieren publiceerde half 2014 het advies. De grensoverschrijdende aspecten van hoogwaterveiligheid zijn daarbij nog weinig belicht. Het programma Kennis voor Klimaat wil deze aan de orde stellen, samen met andere klimaateffecten als verdroging, temperatuur, biodiversiteit. Samen met Radboud Universiteit (Political Science of the Environment) verkennen we deze zaken en ontwikkelen pilots, onder andere voor dijkverbetering langs de Rijn in Nederland en Duitsland. Rapport hier downloaden.

Opdrachtgever: Kennis voor Klimaat (2014)

zeilschepen recreatie Groene Hart

De stuurgroep Groene Hart vergroot de aantrekkingskracht van het Groene Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan. Wij helpen bij de verdere ontwikkeling van Recreatie en Toerisme in het Groene Hart door het uitvoeren van het Programma Waterrecreatie en het kwartier maken voor nieuwe projecten als de Ontwikkelingskansenkaart en de Ontwikkeling van de Oude Rijn zone. Zie: www.stuurgroepgroenehart.nl.

Opdrachtgever: Stuurgroep  Groene Hart (2013-2014)

Begeleiden van informatie-avonden, participatie, voorlichting Milieueffectrapportage rond het spoor tussen Meteren en Boxtel. In 2020 rijden er meer goederentreinen en reizigerstreinen. Bij Meteren komt een aansluiting op de Betuweroute. Traject Den Bosch - Vught wordt 4-sprorig met een ongelijkvloerse kruising. Omwonenden denken mee over de beste uitvoering. MER is in de maak. Zie bericht Omroep BrabantBrabants Dagblad en website ProRail

Opdrachtgever: ProRail (2012 - 2015)

Huidige kruising N65 en spoor

De snelweg N65 tussen Den Bosch en Tilburg wordt aangepast. De kruising met het spoor bij Vught verandert mogelijk: spoor  laag, snelweg op maaiveld. Wat verandert er dan aan de bereikbaarheid en de milieueffecten voor de omgeving? Informatieavonden onder leiding van NC Advies geven hierover duidelijkheid.  

Zie de Startbeslissing MIRT van het ministerie van IenM

Kijk mee op lokale omroep Vught en omroep Haaren.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (2013)

Ingang vluchtbasis WoensdrechtDCMR milieudienst Rijnmond voert sinds 2010 de vergunningverlening uit aan defensie-inrichtingen, aan transport explosieve stoffen voor civiel gebruik en aan kastelen en paleizen in opdracht van het ministerie van IenM. NC Advies evalueert de uitvoering van deze IenM-taken door DCMR. Begeleiding door de ministeries van IenM en Defensie en door de inspectie Leefomgeving en Transport.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013)