Ommen vanaf de Vecht gezien

Procesbegeleiding en strategische advisering bij het gemeentelijk omgevingsplan (GOP) van Ommen. Als eerste Nederlandse gemeente bundelt zij alle plannen in een integraal omgevingsplan. Tevens maakt zij een omgevingsverordening (GOV) als kader voor bestemmingsplannen. Zie ook:

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2011/2013)

Lees meer: Omgevingsplan Ommen

Urban Regions in the Delta - Oost. Onderzoek en praktijkondersteuning bij duurzame ontwikkeling in het Rijn/Waal gebied. Gericht op samenwerking, governance en financiering van de uiterwaarden.

Rapport Integraal uiterwaardenbeheer is uit! download hier 

Opdrachtgever: NWO/Nicis in opdracht van de ministeries van EL&I en I&M (2011-2013)

Bescherming tegen hoog waterRijkswaterstaat vernieuwt de samenwerking met waterschappen, provincies, marktpartijen om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Klimaatverandering en ontwikkelingen in beleid, financiering en techniek stellen het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor nieuwe eisen. Wij bouwden toekomstscenario's voor Strategische Verkenningen van RWS. Zie samenvattende publicatie RWS en ons rapport

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (2012)  

Het Groene Hart wordt een toplocatie voor watersport. Met betere vaarverbindingen, de combinatie van water, cultuurhistorie en voorzieningen, meer arrangementen voor waterrecreatie. Wij maken voor het Programma Bureau Groene Hart een uitvoeringsprogramma en jagen projecten aan. Eerder maakten we het projectplan en de begroting. Klik voor promotiefilm

Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2011)

 

gevaarlijke verkeerssituatie bij dubbele overgang

Begeleiden van workshops voor het grootste verkeersprobleem in Boxtel. Waar de sporen naar Den Bosch en Tilburg bij elkaar komen is een dubbele overweg. Vaak wachten, gevaarlijke situaties zijn het gevolg. ProRail wil de situatie nu verbeteren als de gemeente meewerkt aan een oplossing. 45 bewoners denken en tekenen mee. Zie website van gemeente Boxtel. Inmiddels heeft de Raad uit twee kansrijke varianten de voorkeur gekozen.

Opdrachtgever: ProRail in samenwerking met gemeente Boxtel  (2012)

Slot Vijfhuizen Stelling van AmsterdamOpstellen managementplan voor Stelling van Amsterdam (1870-1915). Een Monumentale verdedigingsring (135 km lang, doorsnede 15 km) van dijken, dammen, sluizen, terreinen die onder water konden worden gezet, 42 forten, schootsvelden en kleinere waterstaatkundige, aardkundige en militaire kunstwerken. Het managementplan is gericht op duurzaam beheer en behoud van de Stelling, die sinds 1996 op de UNESCO werelderfgoed staat. 

Opdrachtgever: Stichting Werelderfgoed.nl (2013)

Oude Rijn nabij UtrechtUitwerken en uitlijnen van het kernprogramma HOREO (Hollandse Oude Rijn e.o.) voor de Stuurgroep Groene Hart. HOREO gaat om transformatie van het gebied rond Oude Rijn en Hollandse IJssel door recreatie, toerisme, erfgoed en stad-land relaties. De gemeenten zetten het gebied beter op de kaart door beter aanbod. Dit vergroot de kans op subsidies van Europa, rijk en provincies voor realisatie van lopende initiatieven. Zie bericht van Nationaal Landschap Groene Hart.

Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2014) 

Recreanten lopen hard langs Zoetermeerder PLasHaalbaarheidsstudie naar ontsluiting van Zoetermeer over water met een sluis of overtoom. Een verbinding tussen steden, Groene Hart en Plassengebied in Zuid-Holland biedt Zoetermeer (122.000 inwoners) meer kansen op toeristisch-recreatief gebied. Uitvoering gebeurt met 2 versnellingskamers, waar initiatiefnemers, gemeenten, ondernemers, Hoogheemraadschap, Vereniging Regio Water en Provincie samen een projectplan en programma van eisen opstellen.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2013)

bouw van het keerspoor Woerden

ProRail legt tussen Woerden en Bodegraven een keervoorziening aan in het spoor. Sprinters van Randstadspoor kunnen daar 'keren' en terugrijden naar Utrecht. De uitvoering door de aannemer is vertraagd. Met voorzitten van de bouwvergadering en  formuleren van de afspraken verbeteren we de samenwerking. Inmiddels is het keerspoor opgeleverd.

Bericht ProRail over Leidsche Rijn en Woerden

Opdrachtgever: ProRail (2013)

Entree van verdeelstation Gasunie in OmmenOpstellen van een plan van aanpak voor het uitwerken en onderhouden van een monitoringsprogramma voor het meten van de effecten van het groepsrisicobeleid in Nederland. Het geven van inzicht in de voortgang van het verbeterprogramma groepsrisico. Project in samenwerking met DHV.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012)

 

landbouw in zuidelijke landenAdviseren over strategie en uitvoeringsorganisatie voor het veilig stellen van de toekomst van de advies-/nongouvernementele organisatie ETC. ETC is in Nederland werkzaam op het terrein van plattelandsontwikkeling. Internationaal opereert ETC als een NGO voor duurzame ontwikkeling in de zuidelijke landen op het terrein van landbouw en voedselvoorziening, gezondheid en energie.

Opdrachtgever: ETC Foundation (2012)


sloepenronde rijn en ijssel

Zuid-Holland biedt inwoners, bezoekers en kenniswerkers veel recreatiemogelijkheden om te concurreren met andere regio’s. De speerpunt-projecten “Alles Stroomt” werken aan een fijnmazig netwerk van vaarwegen vanuit de steden. Met drie versnellingskamers en de bestuursconferentie van de Vereniging Regio Water (31 mei 2012) is besloten tot ophoging van de Oosterleesebrug, ontsluiting van de Zoetermeerseplas en realisatie van het Rondje Rijn-IJssel.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland i.s.m. Vereniging Regio Water (2012)

De beemster sloot langs weg moet in dorp worden ontsloten met bruggenOpstellen managementplan voor droogmakerij De Beemster, een van de negen Nederlandse UNESCO werelderfgoederen. De Beemster is een meesterwerk van creatieve planning, had invloed op droogmakerijen in Europa en daarbuiten en werd beroemd als grote stap vooruit in de relatie tussen mens en water. Het managementplan draagt bij aan duurzaam behoud en beheer en voldoet aan de voorwaarden van de UNESCO.

Opdrachtgever: Bureau Des Beemsters (2012)

Provincie Zuid Holland

Zuid-Holland is gestopt met het Actieprogramma Klimaat en Ruimte. Ter afronding hebben wij factsheets geschreven over de resultaten en deze 'vertaald' naar beleid en taal van de afdelingen Ruimte, Water en Natuur&Groen,. Klik hieronder.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2011)

Lees meer: Overdragen Programma Klimaat en Ruimte

Opstellen handreiking over de gevolgen van de nieuw Drank- en Horecawet voor de gemeentelijke organisatie en uitvoering. De handreiking helpt de gemeentelijke kwartiermakers die de nieuwe lokale taken, bevoegdheden en rollen moeten implementeren in hun gemeentelijke organisatie. 

Zie de handreiking van het ministerie

Opdrachtgevers: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie (2011).

Opstellen strategische notitie over het woningbouwprogramma van dewoningbouwprogramma Ommen
gemeente Ommen. Het programma biedt input voor het nieuwe gemeentelijke omgevingsplan. In het programma ligt de focus op de ontwikkeling van woningen voor alle doelgroepen in de Westflank, het Havengebied en de nieuwe wijk Ommen Oost. Ook is woningbouw voorzien in Lemele en Beerzerveld en in het buitengebied in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2012)

Atelier Klimaat in de Stad. Ontwerpend onderzoek naar klimaatbestendige herontwikkeling van bedrijventerrein (bomenteelt) in Boskoop in combinatie met zoetwatervoorziening en een goede waterkwaliteit. Eerder organiseerden wij ateliers in Amsterdam Watergraafsmeer en het Veemarktterrein in Utrecht.

Download hier het rapport

Opdrachtgever: Ministerie van I&M Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (2011)

bewoners in actie tegen komst busbaanGemeente Utrecht plant een busbaan door de Dichtersbuurt in Utrecht nabij het Jaarbeursplein. Bewoners willen meedenken over de ligging en hebben een alternatief voorgesteld waarbij wellicht geen busbaan nodig is. Wij begeleiden de participatie bij het beoordelen van de alternatieven en de verkenning van de 0-variant door een verkeerskundig bureau. 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht (2011)

Projectontwikkeling voor groene investeringen die bijdragen aan de waarde en kwaliteit van de woonomgeving, gefinancierd uit woningbouw of andere renderende ontwikkelingen. Een manier om groen rond de stad te financieren uit privaat geld.

Het Groen Akkoord is inmiddels opgegaan aan Transforte.

Opdrachtgevers: Stichting Het Groen Akkoord, samenwerking van woningstichting Eigen Haard, Landschap Noord-Holland en de Van der Leij Groep (2011)

Uitwerken plan van aanpak voor de Publieksbeleving Restauratie Manschapsverblijven Fort Wierickerschans. 

Opdrachtgever: Stichting Fort Wierickerschans Groep (2011)